Rezultate: Conferința Științifică de Cercetare-Dezvoltare cu participare internațională „Cunoașterea pentru dezvoltarea sistemelor de energie regenerabilă”, Pitești, 27-28 martie 2015

Universitatea din Pitești, Departamentul de Ingineria  Mediului și Ştiinţe Inginereşti Aplicate, Laboratorul  de Tehnologii pentru Energie Regenerabilă, împreună cu  Fundaţia pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC), Editura Free Mind Publishing, The Journal of Economics and Technologies Knowledge  au organizat  Conferința Științifică de Cercetare-Dezvoltare cu participare internațională „Cunoașterea pentru dezvoltarea sistemelor de energie regenerabilă”, Pitești, 27-28 martie 2015.

Programul și  Secțiunile manifestării  au beneficiat de Conferința finală-sinteză, care a  avut loc Vineri,  27 martie 2015, ora 10.00, în  Amfiteatrul specializării Biologie, în sediul principal al Univeristății din Pitești.  Deschiderea evenimentului și alocuțiunea oficială a aparținut Conf.univ.dr.ing. Benedict OPRESCU,  decan al Facultății de Științe, care împreună cu Conf.univ.dr.Daniela GIOSANU au subliniat importanța științifică a manifestării. Prof.univ.dr. Ionel DIDEA, Rector al Universității din Pitești, a confirmat relevanța preocupării mediului academic, universitar, angajamentul cadrelor didactice, doctoranzilor și masteranzilor în munca de cercetare-dezvoltare, pentru creșterea vizibilității și prestigiului instituției de îvățământ superior din această parte a țării. Universitatea din Pitești își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, economice și sociale, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane.
Universitatea din Pitești reprezintă o parte integrantă a comunității academice internaționale, împărtășind crezul în aceleași valori morale, educaționale, științifice și culturale. În condițiile fenomenului de globalizare, Universitatea din Pitești este preocupată de întărirea participării la schimbul internațional de valori, iar ca urmare a prestigiului de care se bucură, actualmente există programe de colaborare cu  universități din  întraga lume. În alocuțiunile lor în cadrul Conferinței, Prof.univ.dr.Mihai BRĂSLAȘU, Prorector al Univerității din Pitești și Prof.univ.dr.Ion IORGA-SIMAN  au subliniat aspecte referitoare la sustenabilitatea mediului, energia regenerabilă,- rolul său contributiv în dezvoltarea durabilă, prin cunoaștere teoretică și practică avansată în domeniu, iar Conf.univ.dr Dumitru CHIRLEȘAN a  marcat unele idei legate de modul cum să se instituie managementul eficient al Cercetării-Dezvoltării în domeniul energiei regenerabile, scrierea și aplicarea pentru competiție a Proiectelor susținute prin fonduri structurale  europene. Lect.univ.dr.ing.Nicolae Cicerone MARINESCU, responsabil al  Laboratorului de Tehnologii pentru Energie Regenerabilă, a oferit elemente de sinteză privind realizările în domeniu la Universitatea din Pitești.
Prezentarea lucrărilor înregistrate la Conferință s-a concretizat în expuneri-sinteze în Secţiunea I:  Securitatea mediului şi mediul de securitate; Secţiunea a II-a:  Tendinţe actuale pentru sistemele de energii neconvenţionale; Secţiunea a III-a: Prezent și perspective pentru energia regenerabilă.

Datele  Sinteză privind  Conferința Științifică de Cercetare-Dezvoltare cu participare internațională „Cunoașterea pentru dezvoltarea sistemelor de energie regenerabilă”, Pitești, 27-28 martie 2015, sunt următoarele:

  • Numărul  total de lucrări înregistrate la Conferință: 60/(55) din care, 55 din România, iar  5 lucrări din 5 țări din străinătate (SUA, Australia, Elveția,  Ucraina, Republica Moldova).
  • Numărul de lucrări în Limba engleză este  23  iar în Limba română 37.
  • Numărul total al autorilor este 131/(114), din care 38  au statut de doctoranzi; 63 sunt ingineri;  16 economiști; 5 juriști;  57 alte specializări.
  • Autorii după grade didactice universitare sunt:  15 profesori universitari, 13 conferențiari universitari, 4 lectori/șefi lucrări universitari, 11 asistenți universitari.
  • Numărul total de universități din care provin autorii și lucrările lor este 26, din care 5 din străinătate, (Universitatea din Piteşti, Universitatea din Petroșani, Academia de Înalte Studii Militare Carol I  București/Colegiul Național de Apărare, Metropolitan College of New York, USA.,  Academia Română, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca,  Intl. College of Heimatschutz, Switzerland, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea din  București, Universitatea Spiru Haret București, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Constantin Brâncuși Tg. Jiu, ULIM Chișinău, Republica Moldova, Universitatea Valahia din Târgoviște,  Victoria University of  Melbourne, Australia, Academia de Studii Economice București, Universitatea Maritimă din  Constanța, National Technical University  “Kharkov Polytechnic Institute”, Ukraine, Universitatea Aurel Vlaicu  din  Arad, Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Tehnică de Construcții București,  Universitatea de Nord din Baia Mare, Universitatea Hyperion din București, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Banatul din  Timișoara).
  • Numărul total  al autorilor din Universitatea din Pitești este de 24.

La  Conferinţă au fost invitate să participe persoane din mediul universitar, academic, cadre didactice universitare, de cercetare-dezvoltare, elaboratori de strategii şi tactici economice, tehnologice, manageriale, studenţi și masteranzi, oameni de ştiinţă şi cultură,  oameni de afaceri, practicieni din firme, instituţii, organizaţii ș.a.   Articolele/comunicările care îndeplinesc nivel calitativ superior şi s-au dovedit originale, inovative, sunt publicate, succesiv,  în The Journal of Economics and Technologies Knowledge, respectiv în Revista pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere.

Website:  www.fdbc.eu, www.upit.ro

E-mail: publicatii@e-editura.ro